Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Sadzobník poplatkov

 

Vybrané položky zo sadzobníka správnych poplatkov v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

 

 

Matrika

 

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu 2,00 EUR *
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5,00 EUR **
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradnýchzáznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu slovenskom jazyku      2,00 EUR
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 EUR
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 EUR
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby 20,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 EUR
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 EUR
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 EUR
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 200,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincami alebo medzi cudzincami 35,00 EUR

 

* Poplatok tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Poplatok tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

** Poplatok tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Evidencia obyvateľstva

 

Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a iné potvrdenia na žiadosť obyvateľstva 5,00 EUR
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 EUR
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 EUR

 

Osvedčovanie podpisov a listín

 

osvedčenie listiny (odpisu/fotokópie) v slovenskom jazyku 2,00 EUR
osvedčenie podpisu na listine 2,00 EUR

 

Stavebný poriadok

 

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 30,00 EUR
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení 10,00 EUR *
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00 EUR *
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákop) v zneníneskorších predpisov  80,00 EUR *

 

* Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Ostatné poplatky

 

Vydanie rybárskeho lístka - štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovneskej republiky povolený trvalý pobyt:
týždenný 1,50 EUR
mesačný 3,00 EUR
ročný 7,00 EUR
trojročný 17,00 EUR
deti do 15 rokov 0,00 EUR

 

Sadzobník iných poplatkov

platný od 1.7.2021

Schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2021.

 

Kopírovanie

 

čiernobiele, farebné       0,10 Eur/strana

 

Poplatok v miestnej knižnici

 

dospelí       3,00 Eur/rok
deti do 6 rokov            -   Eur/rok
žiaci a študenti       1,00 Eur/rok
dôchodci       1,00 Eur/rok

 

Vyhlásenie komerčného oznamu v miestnom rozhlase

 

jedno vyhlásenie       5,00 Eur

 

Prenájom multifunkčného ihriska

 

bez osvetlenia 10,00 Eur/hodina
s osvetlením 15,00 Eur/hodina

 

Prenájom pivného setu

 

stôl + 2 lavice 4,00 Eur/deň


 

Užívanie priestorov kultúrneho domu

 

  sála jedáleň bar kuchyňa
  Eur/deň Eur/hodina Eur/deň Eur/hodina Eur/deň Eur/deň
komerčný prenájom - inštitúcie           425,00                  50,00             210,00            25,00     50,00       100,00
občania bez trvalého pobytu v obci           250,00                  30,00             125,00            15,00     30,00         60,00
občania s trvalým pobytom v obci           150,00                  18,00               75,00              9,00     18,00         36,00
kar (smútočná hostina)  50 % zľava z ceny prenájmu 

 

vstupná hala + sprchy (športové akcie)       20,00 Eur/hodina

 

  1. Poplatok za prenájom priestorov sa neúčtuje spoločenským organizáciám sídliacim v obci v súvislosti s organizáciou verejných podujatí za účelom rozvoja kultúry, športu a záujmovej činnosti občanov obce.
  2. Krátkodobý prenájom sály a jedálne sa neúčtuje v súvislosti so športovými a kultúrnymi akciami vykonávanými pre občanov obce formou zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.
  3. V odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o znížení poplatku za prenájom až do výšky 100 % z ceny prenájmu.
  4. Priestory kuchyne môžu byť využívané len vyškolenými osobami.

 

Doplnkové služby k prenájmu sály

 

zapožičanie ozvučenia 50,00 Eur/akcia
zapožičanie projektora 20,00 Eur/akcia

upratovanie priestorov (položka sa neúčtuje, ak bude priestor odovzdaný v stave ako pred jeho prevzatím)

100,00 Eur/akcia

 

Prenájom hrobových miest a domu smútku

ceny na základe VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Suchá nad Parnou

 

jednohrob 33,00 Eur/10 rokov
dvojhrob 55,00 Eur/10 rokov
urnové miesto 10,00 Eur/10 rokov
detský hrob 10,00 Eur/10 rokov
prenájom domu smútku 10,00 Eur/pohreb

 

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2021

o

Územný plán obce

up

Virtuálny cintorín

c

Náučný chodník

ch

Mapa autobusových liniek

a

Podrobná mapa obce

mobec

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Smútočné oznámenia

8.11.2021 Igor Blahút

3.11.2021 Vladimír Kuna


Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou