Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie fotografií na webovom sídle obce.

Prijatím nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („General Data Protection Regulation“ alebo „GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.5. 2018, sa sprísnili pravidlá spracúvania osobných údajov. Fotografia a kamerový záznam sa považuje za osobný údaj v prípade, ak je na jej základe možno priamo alebo nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Ak je osoba identifikovaná alebo identifikovateľná na audiovizuálnom alebo iba vizuálnom zázname, ktorý bol vyhotovený na spoločenskej, športovej alebo kultúrnej udalosti, je potrebné brať GDPR do úvahy. Sú to napríklad fotografie, na ktorých sú zachytené podobizne jednotlivých fyzických osôb, ktoré sa zúčastnili na podujatí.

GDPR sa nevzťahuje na fotografie z väčšej vzdialenosti, ktoré zachytávajú samotný priebeh akcie, nie podobizne fyzických osôb.

Zverejňovať fotografie a videá je možné na právnom základe ktorým je súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, alebo verejný záujem. Udelený súhlas musí byť slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Dotknutá osoba má právo poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať, pričom pred poskytnutím súhlasu musí byť informovaná o možnosti odvolať svoj súhlas. Súhlas nemusí byť vyjadrený iba výslovne, ale akceptovateľný je aj konkludentný súhlas, ak je jednoznačne preukázaný konaním dotknutej osoby (napr. vstupom do vyhradenej časti miestnosti osoba prikývne fotografovi na znak súhlasu s fotografiou).

Ďalším druhom právneho základu spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem. Využíva sa najmä v prípadoch, kedy nie je z objektívnych príčin možné zabezpečiť súhlas dotknutých osôb pre vyhotovenie a následne zverejňovanie fotografií a videí. Ide najmä o podujatia s veľkým, nelimitovaným počtom účastníkov či podmienky, za ktorých sa dané podujatie uskutočňuje, ako napr. koncert. Oprávnený záujem spočíva vo zvýšení záujmu verejnosti o dané kultúrne podujatie. Nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa však nesmú prevažovať základné práva a slobody dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže totiž namietať, že jej bola zverejnením fotografie spôsobená ujma a môže sa domáhať odškodnenia v občianskoprávnom konaní.

Prevádzkovateľ musí splniť aj ďalšie s tým súvisiace povinnosti. Je to najmä splnenie informačnej povinnosti vo vzťahu k účastníkom podujatia, ktorá mu vyplýva z čl. 13 GDPR a z § 19 zákona o ochrane osobných údajov.

Splniť si informačnú povinnosť môže prevádzkovateľ zverejnením informácii na informačnej tabuli alebo označením pri vstupe do priestranstva konania podujatia. Rovnako je možné účastníkov informovať aj vyznačením informácie o vyhotovovaní fotografií a videí z priebehu akcie na vstupenkách či pozvánkach.

Zverejňovanie fotografií a videí detí.

Ide najmä o vyhotovovanie a zverejňovanie záznamu z rôznych školských podujatí, kedy prevádzkovateľ vie vopred identifikovať, že účastníkmi budú najmä deti. Keďže ide o neplnoleté osoby, súhlas je potrebný žiadať od zákonného zástupcu. Výnimkou, kedy nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu, je vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií vo vnútorných priestoroch škôl a školských zariadení.

Zverejňovanie fotografií v obecných novinách.

Špecifickú skupinu zverejňovania fotografií predstavuje uverejňovanie fotografií v obecných novinách. Pokiaľ sú obecné noviny registrované na Ministerstve kultúry SR, je právnym základom zverejňovania fotografií v obecných novinách verejný záujem. Vyplýva to z § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov.

JUDr. Marcela Šúbertová

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.
 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu nato, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak.

Dotknuté osoby majú právo

Právo na prístup umožňuje dotknutej osobe zistiť, či a prípadne aké údaje o jej osobe prevádzkovateľ spracúva a uchováva, účel, právny základ, spôsob a dobu spracúvania a príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupnia. Rovnako má každá dotknutá osoba právo na kópie všetkých osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Tým by však nikdy nemali byť dotknuté práva tretích osôb (najmä právo na ochranu ich osobných údajov, duševného vlastníctva či obchodného tajomstva), prípadne ohrozená národná bezpečnosť. Dotknuté osoby majú byť informované aj o tom, či sa ich osobné údaje využívajú na automatické rozhodovanie alebo profilovanie. V tejto súvislosti má dotknutá osoba právo dozvedieť sa aj to, aké postupy, význam a predpokladané dôsledky takéto spracúvanie môže predstavovať.

Právo na opravu umožňuje dotknutej osobe dožadovať sa nápravy v prípade, že zistí, že evidované údaje sú nesprávne, nepresné alebo neúplné. Prevádzkovateľ osobných údajov musí zabezpečiť opravu bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (čiže právo na zabudnutie) umožňuje dotknutej osobe požadovať odstránenie svojich údajov z evidencie prevádzkovateľa, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • spracúvanie bolo založené na súhlase, ktorý bol odvolaný, a zároveň neexistuje iný právny dôvod na ich spracúvanie;
 • dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu založenému na oprávnených záujmoch a tieto oprávnené záujmy neprevažujú záujem na ochranu osobných údajov dotknutej osoby;
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, napríklad po uplynutí zákonom stanovej doby spracúvania;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • rodič nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa (ak ide o spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu pre služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 GDPR).

V prípade uplatnenia práva na vymazanie je dotknutá osoba oprávnená požadovať vymazanie všetkých výskytov a odkazov na jej osobné údaje vo všetkých ich kópiách.

Právo na obmedzenie spracúvania ukladá prevádzkovateľovi osobných údajov obmedziť spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby z nasledujúcich dôvodov:

 • ak dotknutá osoba namieta, že spracúvané údaje sú nepresné, je možné požadovať obmedzenie spracúvania na obdobie potrebné na overenie presnosti osobných údajov;
 • ak je spracúvanie protizákonné, môže dotknutá osoba namiesto vymazania požadovať obmedzenie spracúvania (teda aby ich prevádzkovateľ v stanovenom období len uchovával, ale inak nespracúval);
 • hoci osobné údaje už nie sú potrebné na vytýčený účel prevádzkovateľa, môžu byť aj naďalej potrebné pre dotknutú osobu, napríklad na obhajobu jej prípadných právnych nárokov;.
 • ak už dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu údajov, je oprávnená zároveň požadovať obmedzenie spracúvania na čas potrebný na overenie, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevážia nad záujmami dotknutej osoby.

Právo namietať umožňuje dotknutej osobe ohradiť sa proti spracúvaniu jej osobných údajov, založenému na oprávnenom alebo verejnom záujme prevádzkovateľa osobných údajov. V prípade námietok dotknutej osoby má prevádzkovateľ povinnosť overiť a riadne zdôvodniť, či oprávnený alebo verejný záujem prevažuje nad záujmom dotknutej osoby na ochrane jej osobných údajov.

Právo na prenosnosť umožňuje dotknutej osobe získať svoje osobné údaje v štruktúrovanej strojovo čitateľnej podobe. Môže tiež požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to (technicky) možné a uskutočniteľné. Právo sa však uplatní len v prípadoch, kedy je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase či zmluve.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
email: statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk

 

Všetky tieto práva môžete uplatniť:

ústne: na nižšie uvedenej adrese prevádzkovateľa

písomne: osobne, poštou alebo elektronickou poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľa

Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou 68
919 01  Suchá nad Parnou
emailom: starosta@suchanadparnou.sk, marcela.subertova@suchanadparnou.sk
elektronickým podaním: starosta@suchanadparnou.sk
telefonicky: 0918934038
Úradné hodiny prevádzkovateľa
Platné od 1.2.2020
Pondelok: 8:00-12:00, 13:00-15:30
Utorok: 13:00-15:30
Streda: 8:00 -12:00, 13:00 - 17:00 
Štvrtok: 8:00-12:00, 13:00-15:30
Piatok: nestránkový deň
 

Lehota na vybavenie žiadosti

Žiadosti prevádzkovateľ vybavuje do jedného mesiaca od ich doručenia. Lehotu je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť o dva mesiace, najmä pre komplexnosť a náročnosť prípadu, či celkový počet vybavovaných žiadostí. o čom musí byť dotknutá osoba zo strany prevádzkovateľa informovaná, a to vrátane dôvodov predĺženia.

Postup na uplatnenie týchto práv dotknutej osoby

 1. Prijatie žiadosti
 2. Identifikácia žiadateľa
 3. Vyhodnotenie žiadosti
 4. Rozhodnutie o žiadosti
 5. Výkon rozhodnutia
 6. Informovanie žiadateľa

Kontakt na zodpovednú osobu

tel.: +421 911 263 799

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou