Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Matrika a osvedčovanie

 

Matričný úrad Suchá nad Parnou

 
Zahŕňa obce: 
 • Suchá nad Parnou
 • Košolná
 • Dlhá
 • Zvončín
adresa:
Matričný úrad Suchá nad Parnou
919 01 Suchá nad Parnou 68
matrikárka:
Mária Izakovičová
telefón:
+421 907 560 701
email:

 

Sobášna matrika

 

Uzavretie manželstva medzi občanmi SR

 
Pred uzavretím manželstva  je potrebné, aby si snúbenci na Matričnom úrade v Suchej nad Parnou vyzdvihli Žiadosť o uzavretie manželstva . Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť na matričný úrad najneskôr 7 dní pred uzavretím manželstva. Žiadosť sa podpisuje na úrade pred matrikárkou.
 
K žiadosti je potrebné doložiť originály dokladov:
 • rodné listy snúbencov
 • platné občianske preukazy
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú rozvedení)
 • úmrtný list manžela (ak je snúbenec vdovec alebo snúbenica vdova)
Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v obci Suchá nad Parnou, Košolná, Dlhá a Zvončín uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom, vydá Matričný úrad Suchá nad Parnou povolenie na uzavretie manželstva.

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

 

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť matričnému úradu tieto doklady:
 • rodný list
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)
 • doklad o osobnom stave
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cuzdinca
Všetky doklady v originále nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania (okrem rodného listu a dokladu totožnosti) a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušne overené. Všetky cudzokrajné doklady, okrem dokladov v českom jazyku, musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

 

Uzavretie  manželstva – cirkevný obrad

 

Žiadosti o cirkevné sobáše sa  predkladajú matričnému úradu spolu s dokladmi ako pri civilnom obrade.  Orgán cirkvi pred ktorým sa manželstvo uzavrelo, doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

Tlačivá

 

 

Osobitná matrika

 

- matričné udalosti (narodenie, sobáš, úmrtie) uskutočnené v inom štáte ako Slovenská republika. 

 

Zápis narodenia dieťaťa, ktoré sa uskutočnilo v zahraničí

 

Žiadateľ predloží:

 • cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR
 • osvedčenie o štátnom občianstve
 • sobášny list (ak sú rodičia sobášení)
 • ak rodičia nie sú zosobášení, predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa
 • občiansky preukaz žiadateľa

 

Zápis sobáša uskutočneného v zahraničí

 

Žiadateľ predloží:

 • cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR
 • občiansky preukaz žiadateľa
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia)
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo - občania SR)

 

Zápis úmria v zahraničí

 

Žiadateľ predloží:

 • cudzojazyčný úmrtný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz, alebo cestovný pas)
 • sobášny list zomrelého
 • rodný list zomrelého
 • občiansky preukaz žiadateľa 

 

Tlačivo

 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky (narodenie, sobáš, úmrtie), ktoré sa uskutočnilo v inom štáte

 

Osvedčovanie listína a podpisov

 

 • 2,00 € osvedčenie listiny (odpisu/fotokópie) v slovenskom jazyku
 • 2,00 € osvedčenie podpisu na listine

Správny poplatok vyberaný obcou sa platí v hotovosti do pokladnice obce. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

 

Osvedčovanie listiny

 

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Obec nevykonáva osvedčovanie, ak:

 • ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • ide o odpisy alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Obec osvedčuje zhodu odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou  osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom osoby, ktorá osvedčenie vykonala.

Osvedčovacia doložka zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obsahuje údaj, že:

 • odpis alebo kópia listiny súhlasí s predloženou listinou,
 • počet listov a strán, ktoré odpis alebo kópia obsahuje,
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
 • miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

 

Osvedčovanie podpisu

 

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením na pobyt pre cudzinca; skôr, ako dôjde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Obec osvedčuje pravosť podpisu na listine osvedčovacou doložkou, odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky obce s erbom obce a podpisom osoby, ktorá osvedčenie vykonala.

Osvedčovacia doložka osvedčenia pravosti podpisu na listine obsahuje:

 • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
 • rodné číslo fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (nevyžaduje sa, ak ide o cudzinca, ktorý ho nemá zapísané v doklade, ktorým preukazuje svoju totožnosť),
 • adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený,
 • údaj, že podpis na listine urobila alebo uznala za svoj vlastný fyzická osoba, ktorej podpis bol osvedčený,
 • poradové číslo, pod ktorým je osvedčenie zapísané v osvedčovacej knihe,
 • údaj, akým spôsobom bola preukázaná totožnosť fyzickej osoby, ktorej podpis bol osvedčený (druh a číslo preukazu totožnosti, adresa pobytu v čase osvedčovania),
 • miesto a dátum osvedčenia, a ak je to potrebné, aj hodinu, kedy bola listina predložená.  

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Odvoz odpadu 2022

o

Virtuálny cintorín

c

Územný plán obce

up

Náučný chodník

ch

Podrobná mapa obce

mobec

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia

17.1.2022 Robert Lenner


Mapa autobusových liniek

a

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou