Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Suchá nad Parnou je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Oficiálny názov:         Obec Suchá nad Parnou
Adresa:                       919 01 Suchá nad Parnou 68
IČO:                            00313009
DIČ:                            2021175695
Banka:                        Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:                  IBAN SK74 5600 0000 0010 2475 7002
Telefón:                      podateľňa +421907571335; starosta +421918934038
E-mail:                        starosta@suchanadparnou.sk
Web:                           www.suchanadparnou.sk
 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Suchá nad Parnou v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Suchá nad Parnou, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

EMAIL info

Novinky e-mailom