Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Sadzobník poplatkov

 

Vybrané položky zo sadzobníka správnych poplatkov v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

 

 

Matrika

 

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu 2,00 EUR *
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5,00 EUR
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradnýchzáznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu slovenskom jazyku      2,00 EUR
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 EUR
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 EUR
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby 20,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 EUR
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 EUR
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 EUR
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 200,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincami alebo medzi cudzincami 35,00 EUR

 

* Poplatok tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Poplatok tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Evidencia obyvateľstva

 

Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a iné potvrdenia na žiadosť obyvateľstva 5,00 EUR
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 EUR
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 EUR

 

Stavebný poriadok

 

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 30,00 EUR
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení 10,00 EUR *
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00 EUR *
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákop) v zneníneskorších predpisov  80,00 EUR *

 

* Od týchto stavebných poplatkov sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Ostatné poplatky

 

Vydanie rybárskeho lístka - štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovneskej republiky povolený trvalý pobyt:
týždenný 1,50 EUR
mesačný 3,00 EUR
ročný 7,00 EUR
trojročný 17,00 EUR
deti do 15 rokov 0,00 EUR

 

Sadzobník iných poplatkov

Schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2012

 

Kopírovanie

 

čiernobiele, farebné       0,10 Eur/strana

 

 

Poplatok v miestnej knižnici

 

dospelí       1,00 Eur/rok
deti do 6 rokov            -   Eur/rok
žiaci a študenti       0,50 Eur/rok
dôchodci       0,50 Eur/rok

 

 

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

 

počas úradných hodín       2,00 Eur
mimo úradných hodín       3,00 Eur

 

 

Prenájom hrobových miest

 

jedno hrobové miesto prehĺbené     33,00 Eur/10 rokov
obnova nájomnhého jednohrobu     16,60 Eur/10 rokov
dvojhrob     33,00 Eur/10 rokov
urna     16,60 Eur/10 rokov
obnova nájomného na uloženie urny       8,30 Eur/10 rokov
chladiaci box       5,00 Eur/leto
      3,32 Eur/zima

 

 

Užívanie priestorov kultúrneho domu a inventára

 

 

jedáleň + bar + kuchyňa + inventár

 

  zima leto
občania s trvalým/prechodným pobytom mimo obce     70,00 Eur/deň     60,00 Eur/deň
občania s trvalým/prechodným pobytom v obci     60,00 Eur/deň     50,00 Eur/deň
prezentácia firiem, predaj tovaru        7,00 Eur/hod.       7,00 Eur/hod.

 

 

 sála + jedáleň + bar + kuchyňa + inventár

 

  zima leto
občania s trvalým/prechodným pobytom mimo obce     80,00 Eur/deň     60,00 Eur/deň
občania s trvalým/prechodným pobytom v obci   150,00 Eur/deň  100,00 Eur/deň
spoločenské organizácie so sídlom v obci            -   Eur/deň            -   Eur/deň
spoločenské organizácie so sídlom mimo obce   200,00 Eur/deň  150,00 Eur/deň
súkromní podnikatelia so sídlom v obci   200,00 Eur/deň  150,00 Eur/deň
súkromní podnikatelia so sídlom mimo obce   200,00 Eur/deň  150,00 Eur/deň

 

 

vstupná hala

 

  zima leto
za účelom predaja tovaru        7,00 Eur/hod.       7,00 Eur/hod.

 

 

akýkoľvek priestor

 

  zima leto
za účelom karu            -   Eur/deň            -   Eur/deň

 

 

zapožičanie inventára mimo priestory kultúrneho domu

 

príbor       0,10 Eur/ks
tanier       0,10 Eur/ks
pohár       0,10 Eur/ks
stôl       0,60 Eur/ks
stolička       0,40 Eur/ks
obrus       1,00 Eur/ks


 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2028 Zodpovedá: Správce Webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Plán zvozu odpadu

o

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia

21.11.2022 Jozef Lošonský

16.11.2022 Bohumil Gálus


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou