Menu
Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou

Sadzobník správnych a matričných poplatkov

 

Matrika

 

Podľa uznesenia č. 64/2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 obecné zastupiteľstvo:

a) schvaľuje sobášne dni a hodiny v matričnom obvode Suchá nad Parnou takto: 
    Sobášnymi dňami sú všetky piatky v roku s výnimkou piatkov, na ktoré pripadne štátny
    sviatok resp. deň pracovného voľna.
    Sobášne hodiny sú v čase od 11.00 hodiny do 16.00 hodiny

b) určuje sobášnu(obradnú) miestnosť:
    1. sobášna miestnosť je sála kultúrneho domu v Suchej nad Parnou
    2. sobášna miestnosť je zasadačka na obecnom úrade v Suchej nad Parnou

c) určuje príspevok snúbencov z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obci Suchá nad Parnou, Košolná, Zvončín a Dlhá na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo určených sobášnych dní a hodín vo výške 100 eur

d) určuje príspevok snúbencov z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obci Suchá nad Parnou, Košolná, Zvončín a Dlhá na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo určených sobášnych miestností vo výške 200 eur

e) určuje príspevok snúbencov z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v obci Suchá nad Parnou, Košolná, Zvončín a Dlhá na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo určených sobášnych miestností vo výške 100 eur

Súbežne s príspevkom uvedeným v písm. c), resp. d), resp. e) tohto uznesenia, obec vyberá aj príslušný správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov:

 

Vybrané položky zo sadzobníka správnych poplatkov v zmysle Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove za každú aj začatú stranu 2,00 EUR *
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 7,00 EUR **
Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradnýchzáznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu slovenskom jazyku      2,00 EUR
Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2,00 EUR
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 3,00 EUR
   
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky 30,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby 30,00 EUR
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 100,00 EUR
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 100,00 EUR
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 280,00 EUR
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 280,00 EUR
   

 

* Poplatok tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Poplatok tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

** Poplatok tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Evidencia obyvateľstva

 

Vydanie potvrdenia o trvalom pobyte a iné potvrdenia na žiadosť obyvateľstva 6,00 EUR
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 10,00 EUR
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 2,00 EUR

 

Osvedčovanie podpisov a listín

 

osvedčenie listiny (odpisu/fotokópie) v slovenskom jazyku 2,00 EUR
osvedčenie podpisu na listine 2,00 EUR

 

Stavebný poriadok

 

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 30,00 EUR
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení 10,00 EUR *
Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia 80,00 EUR *
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákop) v zneníneskorších predpisov  80,00 EUR *

 

* Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Ostatné poplatky

 

Vydanie rybárskeho lístka - štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovneskej republiky povolený trvalý pobyt:
týždenný 3,00 EUR
mesačný 5,00 EUR
ročný 10,00 EUR
trojročný 25,00 EUR
deti do 15 rokov 0,00 EUR

 

Sadzobník iných poplatkov

platný od 10.6.2022

schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 9.6.2022

(sadzobník v PDF)

 

Kopírovanie

 

čiernobiele, farebné       0,10 Eur/strana

 

Poplatok v miestnej knižnici

 

dospelí       3,00 Eur/rok
deti do 6 rokov            -   Eur/rok
žiaci a študenti       1,00 Eur/rok
dôchodci       1,00 Eur/rok

 

Vyhlásenie komerčného oznamu v miestnom rozhlase

 

jedno vyhlásenie       5,00 Eur

 

Prenájom multifunkčného ihriska

 

bez osvetlenia 10,00 Eur/hodina
s osvetlením 15,00 Eur/hodina

 

Prenájom stolov a stoličiek

 

pivný set (stôl + 2 lavice)       5,00 Eur/deň

stôl interiérový

(prenájom mimo priestor kultúrneho domu)

           5,00  Eur/deň

stolička interiérová

(prenájom mimo priestor kultúrneho domu)

      2,00 Eur/deň


 

Užívanie priestorov kultúrneho domu

 

  sála jedáleň bar kuchyňa
        bez použitia konvektomatu a umývačky komplet
  Eur/deň Eur/hodina Eur/deň Eur/hodina Eur/deň Eur/deň
komerčný prenájom - inštitúcie           425,00                  50,00             210,00            25,00     50,00       100,00 150,00
občania bez trvalého pobytu v obci           250,00                  30,00             125,00            15,00     30,00         60,00 110,00
občania s trvalým pobytom v obci           150,00                  18,00               75,00              9,00     18,00         40,00 90,00
kar (smútočná hostina)  50 % zľava z ceny prenájmu 
kaucia na upratovanie priestorov 100,00 200,00

 

vstupná hala + sprchy (športové akcie)       20,00 Eur/hodina

 

  1. Poplatok za prenájom priestorov sa neúčtuje spoločenským organizáciám sídliacim v obci v súvislosti s organizáciou verejných podujatí za účelom rozvoja kultúry, športu a záujmovej činnosti občanov obce.
  2. Krátkodobý prenájom sály a jedálne sa neúčtuje v súvislosti so športovými a kultúrnymi akciami vykonávanými pre občanov obce formou zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.
  3. V odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o znížení poplatku za prenájom až do výšky 100 % z ceny prenájmu.
  4. Kaucia na upratovanie priestorov sa vráti, ak je priestor odovzdaný v stave ako pri prevzatí.
  5. Priestory kuchyne môžu byť využívané len vyškolenými osobami.

 

Doplnkové služby k prenájmu sály

 

zapožičanie ozvučenia 50,00 Eur/akcia
zapožičanie projektora 20,00 Eur/akcia

 

Prenájom hrobových miest a domu smútku

ceny na základe VZN č. 1/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Suchá nad Parnou

 

jednohrob 33,00 Eur/10 rokov
dvojhrob 55,00 Eur/10 rokov
urnové miesto 10,00 Eur/10 rokov
detský hrob 10,00 Eur/10 rokov
prenájom domu smútku 10,00 Eur/pohreb

 

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Plán zvozu odpadu

1

Suchofskí hlásnik

k

Územný plán obce

up

Náučné chodníky

ch

Virtuálny cintorín

c

Podrobná mapa obce

mobec

Kronika obce

s

Aerovideo obce

aerovieo

Kniha o obci

kniha

Smútočné oznámenia

27.6.2024 Bohumil Marhavý

17.5.2024 Vladimír Hrčka

21.3.2024 Mária Gregušová

11.3.2024 Ján Babiš


Mapa autobusových liniek

a

Verejné obstarávanie

s

Sme členom

ZMO JBZMOS

MPTrnava Tourism

ZOMOTMalokarpatská vínna cesta

ZMOMRČlovek človeku

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou