Facebook
rozšírené vyhľadávanie
Obec Suchá nad Parnou
Suchá nad Parnou

Matrika

 

Matričný úrad Suchá nad Parnou

 
Zahŕňa obce: 
 • Suchá nad Parnou
 • Košolná
 • Dlhá
 • Zvončín
adresa:
Matričný úrad Suchá nad Parnou
919 01 Suchá nad Parnou 68
matrikárka:
Mária Izakovičová
telefón:
+421 907 560 701
email:

 

Sobášna matrika

 

Uzavretie manželstva medzi občanmi SR

 
Pred uzavretím manželstva  je potrebné, aby si snúbenci na Matričnom úrade v Suchej nad Parnou vyzdvihli Žiadosť o uzavretie manželstva . Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť na matričný úrad najneskôr 7 dní pred uzavretím manželstva. Žiadosť sa podpisuje na úrade pred matrikárkou.
 
K žiadosti je potrebné doložiť originály dokladov:
 • rodné listy snúbencov
 • platné občianske preukazy
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú rozvedení)
 • úmrtný list manžela (ak je snúbenec vdovec alebo snúbenica vdova)
Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v obci Suchá nad Parnou, Košolná, Dlhá a Zvončín uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom, vydá Matričný úrad Suchá nad Parnou povolenie na uzavretie manželstva.

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

 

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť matričnému úradu tieto doklady:
 • rodný list
 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)
 • doklad o osobnom stave
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cuzdinca
Všetky doklady v originále nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania (okrem rodného listu a dokladu totožnosti) a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušne overené. Všetky cudzokrajné doklady, okrem dokladov v českom jazyku, musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

 

Uzavretie  manželstva – cirkevný obrad

 

Žiadosti o cirkevné sobáše sa  predkladajú matričnému úradu spolu s dokladmi ako pri civilnom obrade.  Orgán cirkvi pred ktorým sa manželstvo uzavrelo, doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

Tlačivá

 

 

Osobitná matrika

 

- matričné udalosti (narodenie, sobáš, úmrtie) uskutočnené v inom štáte ako Slovenská republika. 

 

Zápis narodenia dieťaťa, ktoré sa uskutočnilo v zahraničí

 

Žiadateľ predloží:

 • cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR
 • osvedčenie o štátnom občianstve
 • sobášny list (ak sú rodičia sobášení)
 • ak rodičia nie sú zosobášení, predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa
 • občiansky preukaz žiadateľa

 

Zápis sobáša uskutočneného v zahraničí

 

Žiadateľ predloží:

 • cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR
 • občiansky preukaz žiadateľa
 • údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia)
 • údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo - občania SR)

 

Zápis úmria v zahraničí

 

Žiadateľ predloží:

 • cudzojazyčný úmrtný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s predkladom súdneho znalca v SR
 • osvedčenie o štátnom občianstve zomrelého
 • doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz, alebo cestovný pas)
 • sobášny list zomrelého
 • rodný list zomrelého
 • občiansky preukaz žiadateľa 

 

Tlačivo

 

Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky (narodenie, sobáš, úmrtie), ktoré sa uskutočnilo v inom štáte

Sledujte nás

Facebook - Obec Suchá nad Parnou

Mobilná aplikácia

logo

Google play
App store

SMS info

SMS info

EMAIL info

Novinky e-mailom