dnes je utorok,  7. júl 2015,  meniny má Oliver

Zápisnica 5.5.2011

Obec Suchá nad Parnou, Obecný úrad Suchá nad Parnou, 68 PSČ 919 01

 

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. mája 2011 

 o 19.00 hod. v KD Suchá nad Parnou

 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

1. Zasadnutie OZ otvorila starostka obce Ing. Daniela Balážová, PhD.,

    privítala prítomných a určila overovateľov zápisnice: Bc.

    Petra Planetu, a Ing. Miroslava  Oborila.

 

 

2. Po prečítaní programu zasadnutia OZ a návrhu na jeho schválenie

    poslanci program jednohlasne schválili

                                          

Hlasovanie: Za 8 poslancov

                                                                                   Proti: 0

                                                                                   Zdržal sa: 0

 

 

3. Starostka prečítala Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového

    ihriska v areáli ZŠ s MŠ spracovaný riaditeľkou ZŠ s MŠ (viď. príloha)

 

                                                              Hlasovanie: Za 8 poslancov

                                                                                   Proti: 0

                                                                                   Zdržal sa: 0

 

 

4. V súvislosti s meniacou sa legislatívou je potrebné aktualizovať

    prípadne vypracovať chýbajúce normy obce. Poslanci obdržali

    predložený návrh štatútu obce, zásad hospodárenia s nakladaním

    majetku obce a bude im zaslaný návrh VZN o pohrebiskách.

    Starostka navrhla, aby tieto predložené materiály poslanci

    pripomienkovali, po zapracovaní pripomienok budú návrhy zverejnené

    na webovom sídle a nástenkách obce, aby boli pred schválením

    sprístupnené občanom.

 

 

5. Žiadosti.

-          Alena Glasová požiadala o vydanie stanoviska k zriadeniu prevádzky zberný dvor – výkup druhotných surovín. Starostka vyzvala poslancov o návrh lokality v majetku obce, ktorá by vyhovovala tejto žiadosti. Obec takýto pozemok nevlastní – nemá k dispozícii. Žiadosť p. Glasová upresnila s tým, že rokuje aj s vlastníkmi súkromných pozemkov. OZ navrhuje v prípade určenia súkromného pozemku žiadosť prehodnotiť a zaujať k zbernému dvoru aktuálne stanovisko.

-          Marek Bejdák – REKA: žiadosť o stanovisko na schválenie prevádzky zber odpadov z firiem so zhodnocovaním a spracovaním odpadu zo silenblokov na parc. č. 212 súp. č. 354. Obecné zastupiteľstvo so žiadosťou súhlasí.

-          Jozef Remža požiadal o odvádzanie povrchovej vody stekajúcej popri  jeho rodinnom dome pri väčšej zrážkovej činnosti, ktorá ohrozuje garáž jeho rodinného domu. Starostka obce zároveň poinformovala, že dňa 3.5.2011 bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Suchá nad Parnou a tiež na povinnosť obce v súlade so zákonom č. 7/2010 o  ochrane pred povodňami aktualizovať povodňový plán obce. V rámci spracovania tejto aktualizácie bude potrebné navrhnúť riešenia pre ohrozené územia, vrátane lokality uvedenej v žiadosti.

-          V rámci informácií starostka skonštatovala, že boli vypracované plánované žiadosti na projekty: z Ministerstva školstva, Ministerstva financií, Úradu práce, Nadácie Orange, ďalej podala informáciu o procese pri realizácii svetelných spomaľovačov.

-          OZ má zámer prehodnotiť na mieste využiteľnosť budov vo vlastníctve obce ( budova TJ, bývalého MNV a Policajnej stanice) termín po vzájomnej dohode s poslancami a členmi stavebnej komisie.

-          Starostka poskytla informáciu o finančnom ocenení žiaka našej ZŠ s MŠ Tomáša Cádera za dosiahnuté výsledky  - majster Slovenska v lukostreľbe vo svojej kategórii.

-          Podala informáciu o konaní slávnostného ukončenia stavby Trnava –ČOVa odkanalizovanie trnavského regiónu konaného dňa 2.5.2011, kde bola obciam regiónu, aj obci Suchá nad Parnou generálnym riaditeľom TAVOS-u udelená pamätná medaila za priazeň, spoluprácu a pomoc pri výstavbe.

-          Farský mesačník Duchovné ozveny takmer zanikol. Pripravovaný článok starostky obce ku Dňu zeme, ktorý mal byť v mesačníku publikovaný sa do uzávierky nedostal, preto starostka obce vyzdvihla na zasadnutí OZ individuálnu pomoc občanov a organizácii obce, čo bolo v pripravovanom článku, k ochrane prírody a likvidácii odpadov, brigádu na úprave cintorína (dôchodcovia, vinohradníci, a i.) a vyslovila úprimné ĎAKUJEM za túto nezištnú prácu a zároveň vyzvala aj ostatných občanov k ochrane prírody, zeme a životného prostredia. Tiež vyzvala občanov k pomoci  na prispievanie na webovú stránku obce.

-          Spomenula pripravované akcie spolu s kultúrnou pracovníčkou – odvysielanie filmu STV s environmentálnou tematikou nakrúteného v našej obci a ZŠ. Presný termín vysielania oznámime v MR. Pozvala občanov na pietnu spomienku z príležitosti 66.výr. ukonč. II. svetovej vojny -  dňa 6.mája, 7. mája sa budú konať rybárske preteky detí o pohár starostky obce Suchá nad  Parnou a 8. mája o putovný pohár primátora mesta Trnava. V nedeľu 8. mája si uctíme v KD Deň matiek, na ktorý sú všetci pozvaní.

-          Starostka obce informovala, že na jej adresu bolo doručených  množstvo e-mailov, listov, telefonátov, veľa osobných návštev v súvislosti s obavou šíriacou sa medzi občanmi, a to umiestnenia neprispôsobivých občanov do areálu bývalého JRD Suchá nad Parnou. Starostka oboznámila prítomných, že sa uskutočnili stretnutia so zástupcami vlastníkov tohto areálu – ŽOS AGRO Trnava, ktorí na stretnutiach poukazovali na nečinnosť obce na ich požiadavku o zmene ÚPN .V areáli, v súčasnosti prebiehajú búracie práce v zmysle vydaného rozhodnutia o odstránení stavieb, ktoré  nadobudlo právoplatnosť 16.4.2010.

      Dňa 27.12.2010 sa mal schváliť ÚPN – tento bod programu bol z rokovania stiahnutý, nakoľko sa jednalo o ustanovujúce zasadnutie OZ. Po nástupe novej starostky a nového zloženia OZ sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania, a to: vo februári 2011 zástupcovia ŽOS AGRO navštívili starostku, aby informovali o ich požiadavke zmeniť ÚPN s cieľom vybudovať v areáli JRD cca 130 rodinných domov a občiansku vybavenosť. Po tomto stretnutí starostka zisťovala v došlej a odoslanej pošte spolu so zamestnancami obce doručenú a odoslanú korešpondenciu k tejto problematike. Požiadala o informáciu aj bývalého starostu obce. Žiadna dokumentácia okrem návrhu riešenia zmeny a doplnky č. 01/2010 ÚPN, v ktorom je spoločnosťou navrhnutá zmena z plochy rekreácie na plochu výstavby RD – IBV cca 130 domov sa na OcÚ nenachádza. O poskytnutie takejto dokumentácie požiadala starostka  aj ŽOS AGRO na zasadnutí dňa 27.4.2011, čo prisľúbili, no napokon predložili niekoľko listov elektronickej korešpondencie medzi zástupcom ŽOS AGRO a spracovateľkou zmeny ÚPN. Dňa 1.3. 2011 sa na rokovaní stretli poslanci OZ, starostka, kontrolórka a prednostka Spoločného stavebného úradu Trnava k problematike ujasnenia postupu pri stavebných rozhodovaniach v obci Suchá nad Parnou. Na tomto stretnutí bolo o.i. dohodnuté, že OZ dá možnosť  predkladať podnety k zmene ÚPN do 30.9.2011 čo prijalo na riadnom zasadnutí OZ 14.3.2011. Na základe tejto informácie firma ŽOS AGRO zaslala 27.3.2011 list obci, v ktorom oznámila, že zahájila rokovania s mestom Trnava o výmene pozemkov za pozemky v areáli bývalého JRD a vyjadrila presvedčenie, ak obec schváli skôr ÚPN, že je ochotná vrátiť sa k pôvodnému zámeru realizácie IBV v predkladanom návrhu na zmenu ÚPN. Odpoveďou obce na tento list bola pozvánka zástupcov spoločnosti na pracovné stretnutie s poslancami, kontrolórkou, čo spoločnosť prijala a takéto rokovanie sa uskutočnilo dňa 27.4.2011s odôvodnením,že starostka a takmer polovica poslancov sú novozvolení vo voľbách v novembri 2010 a k rozhodovaniu potrebujú informácie o požiadavkách a dôvodoch takejto rozsiahlej zmeny. Na tomto stretnutí starostka vyzvala zástupcov ŽOS AGRO na prezentovanie ich zámeru. V závere zástupcovia vyzvali starostku k stretnutiu v sídle spoločnosti ŽOS AGRO. Starostka požiadala poslancov, ktorí majú záujem doprevádzať ju na tomto stretnutí. Záujem prejavil zástupca starostky. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 5.5.2011,  za obec v zastúpení: starostka, zástupca starostky a  zapisovateľka. Na tomto rokovaní opäť prítomní prerokovali zámer spoločnosti ŽOS AGRO vybudovať RD. Otvorila sa otázka aj šíriacich sa obáv z nasťahovania neprispôsobivých občanov z Trnavy do Suchej, na čo zástupcovia obce argumentovali potrebou vysvetliť to občanom, svojim voličom, od zástupcov ŽOS. Túto ponuku zástupcovia neprijali a termín obce na predkladanie podnetov (30.9.2011) k zmene ÚPN akceptujú.

      Občania na tieto informácie reagovali vyzvaním na zabezpečenie dodržania zámeru platného UPN. Obec je stavebným úradom a vyjadruje sa k zmene UPN, stavebnému povoleniu i zmene využitia stavby. V prípade zmeny ÚPN na rodinné domy občania sú si vedomí, že nie je možné ovplyvniť skupinu občanov, ktorá sa do nich nasťahuje. Z uvedeného vznikla požiadavka občanov na spísanie petície, prípadne referenda proti zmene ÚPN, na čo starostka obce i poslanci OZ argumentovali, že na tomto riadnom zasadnutí nerozhodujú o zmene ÚPN, ale len odpovedajú na početné dotazy občanov k tejto téme.  Výsledkom na stúpajúci tlak občanov na vyjadrenie ich nesúhlasu k zmene ÚPN v areáli bývalého JRD na výstavbu RD bola podpisová akcia (nie petícia) na hárky so záhlavím: Nesúhlasím so zmenou ÚPN v areáli bývalého JRD v obci Suchá nad Parnou. Občania požadujú k tejto otázke vyhlásiť referendum, spísať petíciu, prijať VZN, kde bude zakotvená požiadavka: nesúhlas s umiestnením neprispôsobivých občanov, na čo starostka obce odpovedala, že podpísanie hárkov uvedených vyššie a nesúhlasné prejavy občanov sú dostatočným východiskovým stanoviskom pre rozhodovanie poslancov v OZ. Tiež vyslovila presvedčenie, že v tejto chvíli nie je potrebné vypisovať referendum, spisovať petíciu, no nebráni tejto možnosti občanov vyjadriť svoj názor a VZN môže obec prijať na podklade konkrétneho zákona, čo potvrdila i prítomná starostka obce Zvončín.

     Zámer výstavby RD poslanci a starostka po rozplynutí týchto obáv a potrebe o nich rokovať so zástupcami spoločnosti ŽOS AGRO poukázali na prínos pre obec v zvýšení počtu obyvateľov, podielových daní, ale i povinnosti s tým súvisiacich v oblasti školstva, služieb, dopravy, zdravotníctva a pod. Na základe záverov stretnutia v sídle spoločnosti  prítomní na stretnutí skonštatovali aj ústretové kroky spoločnosti, a to zámenu pozemkov a vytvorenie stavebného obvodu pre výstavbu RD, ktoré pozemky vlastní obec. Takisto aj uvoľnenie pozemku do majetku obce v súbehu cesty III. triedy priľahlej k areálu na položenie prípadných inžinierskych sietí pre časť Vlčia dolina a ponuku byť nápomocný pri zavedení plynofikácie pre Vlčiu dolinu. Diskusia sa opätovne vracala k obavám občanov s nasťahovaním neprispôsobivých občanov, čo by značne negatívne ovplyvnilo doteraz pokojný život v obci s poukázaním na finančné znehodnotenie hodnoty pozemkov a stavieb v obci.

 

Starostka aj poslanci niekoľkokrát vyzvali občanov, aby upokojili svoje vášne a nevnímali  diskusiu k tejto problematike za konečnú. Obec je pripravená na korektné rokovanie, zároveň berie na vedomie vyjadrenie a vôľu občanov. O ničom sa zatiaľ nerozhodlo, a preto sa starostka a OZ snažili vyvrátiť obavy občanov.

 

 

Na záver starostka obce úprimne poďakovala za bohatú účasť, záujem občanov o dianie v obci a vyjadrenie ich názorov.

Oznámila plánovaný termín ďalšieho zasadnutia OZ, dňa 23.6.2011. Zapisovateľka prečítala návrh uznesenia a zasadnutie OZ bolo ukončené.

 

 

 

O v e r o v a t e l i a :

 

Ing. Miroslav Oboril ..................................

 

Bc. Peter Planeta, ......................................

 

 

V Suchej nad Parnou, 9. mája 2011

 

Zapísala: Tajcnárová

 

 

                                                                       Ing. Daniela Balážová, PhD.

                                                                                 starostka obce